Automaty Wanted Dear Or A Wild Zdarma: Máme základní a pokročilé ruleta strategie s cílem zlepšit své hry, které vám pomohou vyhrát více
 • Automaty Ice Wolf Online Zdarma - Je to také jeden z nejrychlejších způsobů, jak vyhrát velké peníze online
 • Automaty Downtown Zdarma: Kolo končí poté, co je vybrána 6, váza a celková výhra z kola se sčítá
 • Casino spiny zdarma

  Automaty The Goonies Online Jak Vyhrát
  Na oplátku si mohou dovolit dát vyšší bonusy a ceny
  Quickfire Casino No Deposit Bonus Czech
  Dozvěděl jsem se, že potřebuji hodně pomoci s vhodnými konektory, jako jsou 78s
  Nová generace poskytovatelů zpráv a zábavy vyrostla z obrovského technologického pokroku, kterého bylo za posledních pět let svědkem

  Kasinové automaty ke stazeni zdarma do mobilu

  Automaty Reactoonz Zdarma
  Jako obvykle, některé známky mohou být šťastnější než jiné, ale vždy se můžete každý rok těšit na něco dobrého
  Automaty The Dog House Megaways Online Jak Vyhrát
  Co se tedy stane, když neodpoví
  Beepbeep Casino Bonus Za Registraci

  Kasino s bonusem za registraci bez vkladu

  1. Automaty Wanted Dear Or A Wild Zdarma: Máme základní a pokročilé ruleta strategie s cílem zlepšit své hry, které vám pomohou vyhrát více
  2. Automaty Ice Wolf Online Zdarma - Je to také jeden z nejrychlejších způsobů, jak vyhrát velké peníze online
  3. Automaty Downtown Zdarma: Kolo končí poté, co je vybrána 6, váza a celková výhra z kola se sčítá

  Casino spiny zdarma

  Automaty The Goonies Online Jak Vyhrát
  Na oplátku si mohou dovolit dát vyšší bonusy a ceny
  Quickfire Casino No Deposit Bonus Czech
  Dozvěděl jsem se, že potřebuji hodně pomoci s vhodnými konektory, jako jsou 78s
  Nová generace poskytovatelů zpráv a zábavy vyrostla z obrovského technologického pokroku, kterého bylo za posledních pět let svědkem

  Kasinové automaty ke stazeni zdarma do mobilu

  Automaty Reactoonz Zdarma
  Jako obvykle, některé známky mohou být šťastnější než jiné, ale vždy se můžete každý rok těšit na něco dobrého
  Automaty The Dog House Megaways Online Jak Vyhrát
  Co se tedy stane, když neodpoví
  Beepbeep Casino Bonus Za Registraci

  Vyberte stránku

  Zásady ochrany osobních údajů

  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“)
  ZÁSADY OCHRAN OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  při zpracování realizovaném správcem osobních údajů, obchodní společností
  SECUR TRANS s.r.o. se sídlem Amálka 460, Červené Pečky, 281 21, identifikační číslo: 03462439
  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231660
  e-mail: dispecink@securtrans.cz (dále také jen „správce“)

  Vážení zákazníci, obchodní partneři,

  dovolte nám předložit vám k seznámení tento dokument, jehož cílem je zajistit vaši informovanost a základní orientaci v problematice zpracovávaní osobních údajů, k němuž v rámci podnikatelské činnosti naší společnosti dochází, tj. poskytnout vám potřebné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme a k jakým účelům je využíváme, jakož i informace o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, komu je smíme zpřístupnit a jaké vy sami můžete od nás požadovat informace v souvislosti se zpracováním osobních údajích, resp. jaká jsou vaše práva vůči nám a jak je můžete realizovat.

  Informace obsažené v tomto dokumentu jsme se snažili poskytnout v přehledné a srozumitelné formě, nicméně pokud vám je cokoliv z tohoto dokumentu nejasné, nebo pokud máte nějaké otázky, na něž vám tento dokument neposkytne odpověď, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese: dispecink@securtrans.cz
  Tato informace bude v případě potřeby vyvolané změnou právní úpravy, nebo změnou rozsahu námi zpracovávaných osobních údajů, aktualizována.

   Definice některých základních pojmů, které byste měli znát:

  – GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation) – nařízení upravující oblast ochrany osobních údajů;
  – osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
  – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tj. ti z vás, kteří s námi, jakožto správcem osobních údajů, vstupují do obchodního vztahu;
  – správcem osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování a odpovídá za soulad těchto činností s platnými právními předpisy. Ve vztahu k vašim osobním údajům jsme správcem osobních údajů my, tj. obchodní společnost SECUR TRANS s.r.o. Jsme to my, kdo vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči nám můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále;
  – zpracovatelem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro nás, jakožto správce, tj. jedná se o subjekt, který v souvislosti s činnostmi, jež pro nás na základě smluvního vztahu vykonává, rovněž provádí zpracovatelské operace s osobními údaji, typicky externí účetní, externí daňový poradce, apod.;
  – příjemce osobních údajů je každá osoba, tj. fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, ať již se jedná či nejedná o třetí stranu, které jsou osobní údaje poskytnuty;
  – třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;
  – kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů stanoví správce osobních údajů a rozumí se jím rozsah osobních údajů (například jméno, příjmení, apod.), které jsou použity pro daný účel zpracování;
  – zpracování osobních údajů je jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
  – účel zpracování je konkrétní důvod, ke kterému správce osobních údajů využívá vaše osobní údaje (v našem případě nejčastěji plnění závazků ze smlouvy – dodání zboží, existence uživatelského účtu na webovém rozhraní správce, ale často i plnění zákonných povinností – kupř. archivace osobních údajů pro účely daňové a účetní evidence, nebo i ochrana oprávněných zájmů správce.

   Jaké vaše osobní údaje budou zpracovávány, jak a odkud vaše osobní údaje získáváme?

  Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli efektivně nabízet a prodávat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a abychom případně chránili naše zájmy. V závislosti na účelu zpracování zpracováváme vaše identifikační a adresní údaje, údaje o službách, které u nás poptáváte, údaje z naší vzájemné komunikace a interakce, profilové údaje a případně další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl vždy přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme.

  Platí přitom, že v závislosti na účelu, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány, budou osobní údaje zpracovávány buď s vaším souhlasem, nebo i bez vašeho souhlasu, na základě jiného zákonného důvodu jejich zpracování.

  Kategorie osobních údajů:
  i) identifikační a adresní údaje, tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, případně adresa a údaje fakturační – IČ, DIČ, dále telefon, e-mailová adresa;
  ii) historie nákupů služeb, údaje o poptávané službě, tj. zejména jakou službu jste u nás požadovali a v jakém rozsahu;
  iii) další údaje, tj. případně platební informace (číslo účtu, kreditní karty, atd.)

  Doplňujeme, že citlivé údaje, tj. osobní údaje vypovídající o vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu, sexuálním životě, vaše genetické údaje a biometrické údaje, které umožňují vaši přímou identifikaci nebo autentizaci, nebudou zpracovávány. Pokud by k jejich zpracování přeci jen mělo dojít, budete znovu výslovně o jejich zpracování požádán(a).

  Osobní údaje získáváme především přímo od vás při založení našeho vzájemného smluvního vztahu, neboť poskytnutí určitých osobních údajů je obvykle předpokladem pro to, abychom mohli plnit vaše požadavky na nás – nejčastěji dodání služeb, apod. V některých případech získáváme údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku.

  Rovněž tak získáváme osobní údaje nepřímo v rámci naší vzájemné komunikace, přičemž v závislosti na vašem postavení vůči nám jsou tyto údaje více či méně konkrétní.

   Poskytujete vaše osobní údaje dobrovolně, nebo je to vaše povinnost?

  Osobní údaje poskytujete dobrovolně. S ohledem na náš vzájemný smluvní charakter je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Na druhou stranu však mějte na paměti, že některé osobní údaje jsou nezbytným předpokladem navázání našeho vzájemného vztahu a nemůžeme bez nich uzavřít přepravní smlouvu či smlouvu o dílo či smlouvy kupní, zkrátka nemůžeme náš vztah založit ani jej rozvíjet.

   Pro jaké účely vaše osobní údaje zpracováváme a na základě jakých zákonných důvodů

   Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu

  Je-li vašich osobních údajů třeba k realizaci smluvního vztahu, nebo ukládají-li nám právní předpisy plnění povinností přímo spojených se zpracováním osobních údajů, případně je-li zpracování osobních údajů vedeno naším oprávněným zájmem, není k takovému zpracování osobních údajů třeba vašeho souhlasu. Jedná se o tyto případy:

  • zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na váš návrh. Např. když u nás nakupujete, zpracováváme v příslušné rozsahu vámi poskytnuté údaje a informace, abychom vám mohli vyhovět, vyřešit případný problém, zodpovědět váš dotaz, atp.

  V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a realizaci dané smlouvy, resp. pro splnění daného požadavku a obecně platí, že osobní údaje nám v těchto případech poskytujete a zakládáte smluvní vztah.

  • zpracování osobních údajů na základě plnění právní povinnosti správce
  Povinnost zpracovávat osobní údaje klientů je nám jako správci osobních údajů uložena některými zvláštními právními předpisy:
   jde zejména o osobní údaje zpracovávané povinně pro účely plnění povinností vyplývajících z daňové a účetní evidence v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tj. pro účely doložení účetních/daňových dokladů + dokladů k uskutečnění realizace obchodu (zejména faktury, dodací listy, výpisy z účtu, pokladní doklady, příjemky, výdejky a údaje na nich) – tj. v tomto směru se jedná zejména o
  identifikační a adresní údaje, údaje o historii nákupů, platební informace;
   reklamace, reklamační řízení – pro účely umožnění realizace vašich práv jakožto našich zákazníků vyplývajících pro vás z odpovědnosti za vady uchováváme údaje nezbytné k identifikaci Vaší objednávky a dále vaše identifikační a adresní údaje

  • zpracování osobních údajů z důvodů oprávněných zájmů správce
  V některých případech vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů existence našeho oprávněného zájmu, kterým může být kupř. ochrana našich práv, nebo realizace našich podnikatelských aktivit:
   vymáhací řízení – pro případ existence pohledávek po splatnosti – kupř. pokud nám neuhradíte kupní cenu za dodané zboží či službu a my ji po vás budeme nuceni vymáhat – v takovém případě uchováváme vaše identifikační a adresní údaje, doklady k uskutečnění realizace obchodu, platební informace;

   Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem

  V případech, které nejsou pokryty jiným zákonným důvodem zpracování, lze zpracovávat osobní údaje jen s vaším souhlasem. Jen s vaším souhlasem tak lze zpracovávat osobní údaje potřebné k marketingovému zpracování, a to i prostřednictvím automatizovaného zpracování (vyjma zasílání obchodních sdělení, jejichž zasílání jakožto forma přímého marketingu je v souladu s naším oprávněným zájmem, viz výše), které nám skrze bližší poznání vašich představ o poptávaných produktech (službách či zboží) a vašich potřeb ve vztahu k námi nabízeným službám, umožní lepší přizpůsobení naší nabídky a zkvalitnění našich služeb.

  Poskytnutí souhlasu je věcí dobrovolného rozhodnutí a jeho neposkytnutí pro vás nemá a nebude mít žádné negativní důsledky.

   Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uchovávány?

  Doba zpracování osobních údajů závisí na účelu jejich zpracování, jak jsou popsány shora, a v řadě případů je dána příslušnými právními předpisy:
  – osobní údaje shromažďované pro účely plnění smluvního závazku, jsou zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění závazku – dodání zboží, atd.;
  – osobní údaje shromažďované pro účely plnění zákonné povinnosti jsou zpracovávány po dobu trvání zákonné povinnosti, tj. v případě údajů zpracovávaných pro účely daňové a účetní evidence i v případě uchovávání osobních údajů pro případné uplatnění nároků z odpovědnosti za vady po dobu 10-ti let;
  – osobní údaje shromažďované za účelem realizace našeho oprávněného zájmu jsou zpracovávány pro účely vymáhacího řízení po dobu 10-ti let;
  – osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu pak budeme zpracovávat do doby odvolání souhlasu a dále 1 rok od jeho ukončení (pro případ, že k odvolání souhlasu nedojde).

  Osobní údaje jsou archivovány v papírové formě v uzamykatelné skříni.

   Jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a kým, komu budou osobní údaje zpřístupněny?

  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci naší společnosti, přičemž v některých případech mohou být vaše osobní údaje sdíleny v rámci skupiny společností s námi spřízněných, tj. osobami či společnostmi, které a) přímo či nepřímo, zcela nebo částečně, vlastní či ovládají naší společnost, nebo b) jsou přímo či nepřímo, zcela nebo částečně, vlastněny či ovládány stejným subjektem jako naše společnost.

  Tyto společnosti v našem zastoupení vykonávají určité funkce, v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů nám pomáhají se zajišťováním zboží či služeb pro naše zákazníky. Tyto společnosti zpracovávají pouze údaje, které jsou nezbytné pro realizaci našich vzájemných vztahů a jsou v souladu s našimi pokyny.

  Údaje zpracováváme manuálně i automaticky prostřednictvím našich zaměstnanců a dále prostřednictvím námi na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů pověřených zpracovatelů (a jejich zaměstnanců), kteří zabezpečují činnosti a služby tvořící součást námi poskytovaných služeb. Za účelem plnění povinností vyplývajících ze zpracování osobních údajů jsou tak vaše osobní údaje zpřístupněny všem našim zpracovatelům, a to vždy v míře potřebné pro naplnění účelu zpracování.

  Zpracovatelé jsou povinni chránit vaše osobní údaje nejméně ve stejném rozsahu jako my, přičemž vybíráme pouze takové zpracovatele, kteří s ohledem na povahu, kontext a kategorii osobních údajů, poskytuje dostatečné záruky vhodných technických a organizačních opatření, tak aby byla zajištěna ochrana vašich práv. Údaje případně mohou být poskytnuty rovněž subjektům, které plní funkci zpracovatele pro našeho zpracovatele a jejich zaměstnancům. Naši zaměstnanci nebo zaměstnanci zpracovatele, případně jiné fyzické osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností, budou přicházet do styku s vašimi osobními údaji u nás nebo našich zpracovatelů, jsou povinni – ať již na základě smluvně převzatého závazku nebo na základě zákona – zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

  Zpracovatelé osobních údajů podle účelů zpracování:
  • pro účely plnění smlouvy (nákup zboží):
  – poskytovatelé IT služeb, doručovatelé zásilek (přepravní společnosti), zprostředkovatelé plateb přes platební brány, poskytovatelé sms služeb, poskytovatelé cloudových úložišť
  • pro účely marketingu:
  – smluvním partnerům zajišťujícím pro nás inzerci služeb
  • pro účely vymáhání pohledávek a reklamační řízení:
  – advokátní kancelář
  • pro účely daňové/účetní evidence
  – daňový poradce, auditor, advokátní kancelář, správce daně

  V souladu s některými našimi zákonnými povinnostmi mohou případně vaše osobní údaje být zpřístupněny třetím osobám oprávněným na základě právních předpisů – správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou (kupř. správce daně), příp. orgánům činným v trestním řízení.

  Vyjma shora uvedených případů vaše osobní údaje nepředáváme, neprodáváme, nepřevádíme nebo jiným způsobem nerozšiřujeme třetím stranám pro jejich vlastní účely, včetně účelů marketingových a nebudeme tak činit ani v budoucnu, pokud o to nebudeme požádáni v souladu se zákonem, nebo pokud k takové činnosti nedáte souhlas.

   Jaká máte při zpracování osobních údajů práva?

  V rámci zpracování vašich osobních údajů máte zákonem zaručenu celou řadu práv, která se vám na následujících řádcích pokusíme přiblížit.

  V souladu s právem na přístup k osobním údajům máte právo získat od nás potvrzení, že osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a jste rovněž oprávněni získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  • účelu/-ech zpracování, pro které jsou vaše osobní údaje určeny
  • kategoriích dotčených osobních údajů
  • příjemcích osobních údajů nebo kategoriích příjemců;
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uchovávány, resp. kritéria použitá ke stanovení této doby;
  • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
  • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás.

  Veškeré tyto informace vám v obecné rovině poskytujeme v tomto dokumentu, nicméně pokud máte jakékoliv nejasnosti, či konkrétní požadavky, neváhejte se na nás obrátit se žádostí o poskytnutí doplňujících informací. K vaší žádosti vám můžeme poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž jestliže vaši žádost podáte ve formě elektronické, poskytneme vám informace v běžně užívané elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Upozorňujeme, že vaším právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  V souladu s právem na opravu osobních údajů je každý, kdo zjistí, že námi zpracovávané údaje obsahují chybné či nepřesné údaje, oprávněn žádat provedení opravy osobních údajů tak, aby odpovídaly skutečnosti, případně – s přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, může žádat o doplnění neúplných osobních údajů.

  Vaším zvláště podstatným právem je právo vznést námitku proti zpracování, jak již je naznačeno shora. Toto právo vás opravňuje z důvodů týkajících se vaši konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud k jejich zpracování dochází na základě našeho oprávněného zájmu, jak shora popsán. Pokud v takovém případě neprokážeme existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, vaše osobní údaje dále nezpracováváme. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu máte právo vznést námitku kdykoliv a osobní údaje v takovém případě již nebudou zpracovávány.

  V souladu s právem na výmaz údajů, resp. právem být zapomenut, sdělujeme jakožto správce, že v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že zpracováváme osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (kupř. zejména v případech, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, z vaší strany dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za předpokladu, že zároveň neexistuje jiný právní důvod jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, podali jste námitku proti zpracování a na naší straně nepřevažují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, anebo jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo právu České republiky), můžete nás požádat o výmaz osobních údajů. Upozorňujeme, že váš požadavek na výmaz nemůžeme realizovat v případě, kdy zpracování osobních údajů je vyžadováno pro plnění právní povinnosti, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Každý má možnost žádat omezené zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů (a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit), nebo v případě, že zpracování je protiprávní a vy odmítáte z nejrůznějších důvodů výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, anebo v případě, kdy již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a konečně v případě, že se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a vy proti takovém zpracování vznesete námitku proti takovému zpracování po dobu, kdy nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi oprávněnými zájmy, které tvrdíte. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Doplňujeme, že na zrušení omezení zpracování vás předem upozorníme.

  Zároveň oznámíme jednotlivým příjemcům údajů, jak shora uvedeny (tj. třetí subjekt, kterému byly poskytnuty, zpřístupněny osobní údaje, včetně našich zpracovatelů), veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, a to s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

  V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, nebo k němu dochází za účelem plnění závazků ze smlouvy, jíž jste smluvní stranou, má každý z vás právo získat nám poskytnuté osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci, aniž bychom tomu bránili, přičemž je-li to technicky proveditelné, máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci. Realizací práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z ochrany osobních údajů byla porušena, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, web: www.uoou.cz .

  Za účelem realizace vašich shora uvedených práv se na nás můžete obracet na adrese: Amálka 460, Červené Pečky, 281 21, prostřednictvím e-mailu: dispecink@securtrans.cz. Vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, vás informujeme o způsobu vyřízení vaší žádosti o přijetí opatření vyplývajících z vašich shora uvedených práv, a to způsobem, který si zvolíte. Lhůtu pro vyřízení vaší žádosti můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce, přičemž o takovém prodloužení vás informujeme do 1 měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže si žádost podáte v elektronické formě, poskytneme vám informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné a pokud si nepožádáte o jiný způsob. Pokud se z nějakého důvodu rozhodneme nepřijmout opatření, o něž jste požádali, budeme vás o tom neprodleně informovat a nejpozději do 1 měsíce od přijetí vaší žádosti, a to spolu s důvody našeho rozhodnutí. V takovém případě můžete realizovat vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu a žádat soudní ochranu.
  Doplňujeme, že veškerá sdělení a veškeré úkony shora popsané se poskytují a činí bezplatně, pouze za situace, kdy jsou vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a to zejména proto, že se opakují, můžeme vám buď uložit přiměřený poplatek zohledňující naše administrativní náklady spojené s poskytnutím vámi požadovaného anebo můžeme odmítnout vaší žádosti vyhovět. Současně vězte, že pokud bychom měli důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

  V Červených Pečkách dne

  SECUR TRANS s. r.o.